Výrobcovia

Obchodné podmienky

Ján Zalibera - FARLAZ
Ľ.Podjavorinskej 49
053 11  Smižany
IČO: 33985766
DIČ: 1020684731
IČ DPH: SK102084731
 
Číslo živnostenského registra: 810-5361
Okresný úrad Spišská Nová Ves
 
Bankové spojenie: Unicredit bank
IBAN: SK48 1111 0000 0067 3385 4000
SWIFT: UNCRSKBX
 
Mobil: 0905/562340
E-mail: zalibera@farlaz.sk

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Prevádzková doba telefonickej podpory:
Pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 hod
 
Zodpovedný vedúci: 
Ján Zalibera
 
Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj
Vrátna 3
043 79  Košice 1
 
tel.: 055/6220 781
e-mail: ke@soi.sk
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU (E-SHOPU)

 

ČLÁNOK I. 

VYMEDZENIE POJMOV

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Ján Zalibera - FARLAZ so sídlom Ľ.Podjavorinskej 49, 053 11 Smižany.
 2. Predávajúcim je Ján Zalibera - FARLAZ so sídlom Ľ.Podjavorinskej 49, 053 11 Smižany.
 3. Dodávateľom tovarov a  služieb ponúkaných v e-shope je Ján Zalibera - FARLAZ so sídlom Ľ.Podjavorinskej 49, 053 11 Smižany.
 4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania. 
 5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v  sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v  e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim formou objednávky cez e-shop.
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovú komunikáciu ako aj  telefonickú komunikáciu.

ČLÁNOK II. 

CENA

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. 
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
 3. Pre tovar ktorý nie je skladom v dostatočnom množstve sa cena môže zmeniť len po predchádzajúcom súhlase kupujúcim.

 

ČLÁNOK III. 

OBJEDNÁVKA

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v  e-shope výberom tovarov alebo služieb formou objednávky cez e-shop.. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a  zvoliť si možnosti dopravy a  platby za objednaný tovar alebo služby. 
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s  cenou objednaných tovarov a  služieb a  teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou. 
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v  e-shope automaticky generovaný e-mail s  potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v  zmysle ods. 3. tohto článku.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k  zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

ČLÁNOK IV. 

PLATOBNÉ PODMIENKY

1.  Za tovar a  služby v  e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 • platba na predajni pri prevzatí v hotovosti alebo kartou
 • platba na dobierku kuriérskej službe v hotovosti, alebo kartou
 • platba vopred na účet na základe objednávky, alebo predfaktúry (dodávateľ si vyhradzuje právo pri určitom sortimente požadovať platbu vopred-hlavne pri tovaroch na objednávku vyrobených presne podľa špecifikácie zákazníka)

2.  Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu individuálnu množstevnú zľavu ak je to uvedené v popise k tovaru

3.  Poskytované zľavy nie je možné kumulovať. 

 

ČLÁNOK V. 

DODACIE PODMIENKY

 1. Tovar je pripravený k odberu podľa kapacitných možností v  čo najkratšom čase obvykle do 3 hodín od objednávky
 2. Ak sa v objednávke nachádza tovar, ktorý nie je skladom, dodacia lehota sa predĺži na 1-5 dni
 3. Spolu s  tovarom je zákazníkovi dodaný daňový doklad

 

ČLÁNOK VI. 

PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 1. Vlastnícke právo prechádza z  predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v  prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v  momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

ČLÁNOK VII. 

STORNO KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Stornovať kúpnu zmluvu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy
 2. Kúpna zmluva sa stornuje automaticky ak zákazník tovar neprevezme do 3 dní

 

ČLÁNOK VIII. PRÁVO SPOTREBITEĽA VRÁTIŤ TOVAR BEZ UDANIA DÔVODU A  POUČENIE SPOTREBITEĽA

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o  ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o  zmene a  doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. 
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v  posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v  posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o  odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, ktorá mu bola doručená spolu s  tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar doručili osobne do predajne. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v  ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s  označením „*“ – hviezdičkou.
 3. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v  zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. 
 4. Tovar nesmie byť použitý ani otvorený.  
 5. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a  služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. (napr.: pre tovary zhotovené podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa) - napr.: farby miešané na objednávku

 

ČLÁNOK IX. 

PRÁVA A  POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a  kupujúci. 

Kupujúci je povinný:

 1. prevziať objednaný tovar,
 2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. 

Predávajúci je povinný:

 1. dodať zákazníkovi tovar v  požadovanej kvalite, množstve a  v  dohodnutej cene 
 2. spolu s  tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k  tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v  kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článok XI. 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto informácie sú uvedené v sekcii

Ochrana súkromia

 

ČLÁNOK XII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a  dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a  reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V  prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v  momente odoslania objednávky kupujúcim a  tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky. 

3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a  súhlasí s  ich znením. 

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v  sídle spoločnosti k  nahliadnutiu kupujúcim ako i  sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

5. Inak neupravené vzťahy v  týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v  ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a  účinnosť 14. septembra 2022. 

 

V  Spišskej Novejj Vsi 14.9.2022

Ján Zalibera - majiteľ firmy

Vaša IP adresa je: 44.213.60.33
Copyright © 2024 www.farlaz.sk/farby. Domovská stránka FARLAZ