> Reklamačné podmienky

> Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok 

 
1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a  ktorý je vlastníctvom kupujúceho. 
 
2. V  prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v  zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v  zmysle § 151a a  nasl. Občianskeho zákonníka.
 
3. Všetky výrobky majú vyznačený dátum spotreby, ktorý je určujúcim faktorom či výrobok je ešte použiteľný
 
4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u  predávajúceho, a  to hneď po zistení vady. 
 
5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
k  vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
nesprávnym zaobchádzaním s  výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v  návode na používanie,
používaním tovaru v  podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a  mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, 
zanedbaním starostlivosti a  údržby o  tovar, 
poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, 
používaním tovaru v  rozpore s  podmienkami uvedenými v  dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 
6.  Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. 
 
7.  Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k  poškodeniu tovaru a  odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku.
K  tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o  kúpe (faktúru) a  odporúčame priložiť vyplnený  Reklamačný formulár.
 
8.  Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a  vydá kupujúcemu potvrdenie o  uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o  vybavení reklamácie. Potvrdenie o  vybavení reklamácie bude zaslané písomne. 
   
9.  Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v  zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V  odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v  odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 
10.  Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a  včas. O  spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o  opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby, 
pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 
11.   V prípade že balík je viditeľne poškodený, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a  prezrieť si ho v  prítomnosti dopravcu. V prípade, že by bol obsah balíka poškodený tak sa s dopravcom spíše reklamácia, na základe ktorej Vám poškodený tovar vymeníme, alebo dobropisujeme peniaze.
 
12.  Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a  predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 
13.  Kontakt:
FARLAZ, s.r.o., Ľ.Podjavorinskej 49, 053 11 Smižany, SLOVENSKO
tel.: 0905/562340
 
 
V  Smižanoch, 8. januára 2016